Mr Điện (CEO of Dam Nai company) phát biểu tại lễ ký kết với BIDV về việc cung cấp tín dụng cho dự án điện gió Đầm Nại 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Mr Điện (CEO of Dam Nai company) phát biểu tại lễ ký kết với BIDV về việc cung cấp tín dụng cho dự án điện gió Đầm Nại 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Mr Điện (CEO of Dam Nai company) phát biểu tại lễ ký kết với BIDV về việc cung cấp tín dụng cho dự án điện gió Đầm Nại 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Mr Điện (CEO of Dam Nai company) phát biểu tại lễ ký kết với BIDV về việc cung cấp tín dụng cho dự án điện gió Đầm Nại 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Mr Điện (CEO of Dam Nai company) phát biểu tại lễ ký kết với BIDV về việc cung cấp tín dụng cho dự án điện gió Đầm Nại 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
Mr Điện (CEO of Dam Nai company) phát biểu tại lễ ký kết với BIDV về việc cung cấp tín dụng cho dự án điện gió Đầm Nại 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
TSV Join Stock Company.

Online Support

+84 903 66 79 78
+84 8 37730884

News Details

Mr Dien said at the signing ceremony with BIDV on providing credit for Dam Nai

Mr Dien (CEO of Dam Nai company) said at the signing ceremony with BIDV on providing credit for Dam Nai 2 wind power project

 
Other news