Lễ ký hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án điện mặt trời Adani Phước Minh 1. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lễ ký hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án điện mặt trời Adani Phước Minh 1. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lễ ký hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án điện mặt trời Adani Phước Minh 1. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lễ ký hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án điện mặt trời Adani Phước Minh 1. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Lễ ký hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án điện mặt trời Adani Phước Minh 1. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
Lễ ký hợp đồng mua bán điện (PPA) cho dự án điện mặt trời Adani Phước Minh 1. CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
TSV Join Stock Company.

Online Support

+84 903 66 79 78
+84 8 37730884

News Details

Signing of the Power purchase contract (PPA) for the Sun Power Project Adani Phuoc Minh 1

Signing of the Power purchase contract (PPA) for the Sun Power Project Adani Phuoc Minh 1

Other news