Ký hợp đồng EPC giữa TSV và CJR (Bồ Đào Nha) cho dự án điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Ký hợp đồng EPC giữa TSV và CJR (Bồ Đào Nha) cho dự án điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Ký hợp đồng EPC giữa TSV và CJR (Bồ Đào Nha) cho dự án điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Ký hợp đồng EPC giữa TSV và CJR (Bồ Đào Nha) cho dự án điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Ký hợp đồng EPC giữa TSV và CJR (Bồ Đào Nha) cho dự án điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
Ký hợp đồng EPC giữa TSV và CJR (Bồ Đào Nha) cho dự án điện mặt trời CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
TSV Join Stock Company.

Online Support

+84 903 66 79 78
+84 8 37730884

News Details

EPC contract signed between ATS and ROOTS (Portugal) for solar power projects

EPC contract signed between ATS and ROOTS (Portugal) for solar power projects

Other news