Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phuoc Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phuoc Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phuoc Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phuoc Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phuoc Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phuoc Minh 1 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
TSV Join Stock Company.

Online Support

+84 903 66 79 78
+84 8 37730884
Adani Phuoc Minh Solar farm 1

 

Location : Thuan Nam dist, Ninh Thuan province, Vietnam.

- Capacity : 50 MW
- Investor : TSV – Adani Group,
- COD : Solar (2020) Wind (2021)