Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phước Minh 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phước Minh 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phước Minh 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phước Minh 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV

Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phước Minh 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
Trang trại năng lượng mặt trời Adani Phước Minh 2 CÔNG TY CỔ PHẦN - TSV
TSV Join Stock Company.

Online Support

+84 903 66 79 78
+84 8 37730884
Adani Phuoc Minh Solar farm 2

- Location : Thuan Nam dist, Ninh Thuan province, Vietnam.
- Capacity : 100 MW
- Investor : TSV – Adani Group,
- COD : 2019, May.